فیاضمریم, فدایی تهرانیعلی اکبر, محمدخانیعبدالرحمن, و تدینمحمودرضا. 2016. “بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne Javanica در گوجه‌فرنگی”. مطالعات حفاظت گیاهان 30 (4), 547-52. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i4.36193.