قربانیرضا, خرم دلسرور, اسدیقربانعلی, و آفریکانروح اله. 2015. “ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia Oleracea L.)”. مطالعات حفاظت گیاهان 29 (3), 400-411. https://doi.org/10.22067/jpp.v29i3.34878.