حمامیحسین, راشد محصلمحمد حسن, پارسامهدی, بنایان اولمحمد, و زنداسکندر. 2016. “بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena Ludoviciana Durieu.)”. مطالعات حفاظت گیاهان 31 (1), 1-12. https://doi.org/10.22067/jpp.v31i1.30527.