ایزدی دربندیابراهیم, نسارینجمه, و آذریانفرزانه. 2011. “بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus Retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium Album)”. مطالعات حفاظت گیاهان 25 (3). https://doi.org/10.22067/jpp.v25i3.10567.