سارانیمنصور, رضوانی مقدمپرویز, نصیری محلاتیمهدی, و زنداسکندر. 2011. “بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum Aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus Japonicus)”. مطالعات حفاظت گیاهان 25 (2). https://doi.org/10.22067/jpp.v25i2.10099.