فیاضم.; فدایی تهرانیع. ا.; محمدخانیع.; تدینم. بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی. مطالعات حفاظت گیاهان, v. 30, n. 4, p. 547-552, 11 دسامبر 2016.