قربانیر.; خرم دلس.; اسدیق.; آفریکانر. ا. ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.). مطالعات حفاظت گیاهان, v. 29, n. 3, p. 400-411, 1 جولای 2015.