حمامیح.; راشد محصلم. ح.; پارسام.; بنایان اولم.; زندا. بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.). مطالعات حفاظت گیاهان, v. 31, n. 1, p. 1-12, 11 می 2016.