ایزدی دربندیا.; نسارین.; آذریانف. بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album). مطالعات حفاظت گیاهان, v. 25, n. 3, 19 دسامبر 2011.