سارانیم.; رضوانی مقدمپ.; نصیری محلاتیم.; زندا. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus). مطالعات حفاظت گیاهان, v. 25, n. 2, 18 اکتبر 2011.