ممنوعیا., & عطریع. ر. (2019). بررسي كارايي برندهای جدید علف‌کش کلتودیم (الكتيو و سوپرپاور) در کنترل علف‌های‌هرز پیاز (Allium cepa) در جنوب کرمان. مطالعات حفاظت گیاهان, 33(3), 301-311. https://doi.org/10.22067/jpp.v33i3.74242