مجابم., حسینیم., & اسلامیس. (2016). پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج. مطالعات حفاظت گیاهان, 30(2), 313-320. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i2.47238