فیاضم., فدایی تهرانیع. ا., محمدخانیع., & تدینم. (2016). بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی. مطالعات حفاظت گیاهان, 30(4), 547-552. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i4.36193