قربانیر., خرم دلس., اسدیق., & آفریکانر. ا. (2015). ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.). مطالعات حفاظت گیاهان, 29(3), 400-411. https://doi.org/10.22067/jpp.v29i3.34878