حمامیح., راشد محصلم. ح., پارسام., بنایان اولم., & زندا. (2016). بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.). مطالعات حفاظت گیاهان, 31(1), 1-12. https://doi.org/10.22067/jpp.v31i1.30527