کارگرم., راشد محصلم. ح., نظامیا., & ایزدی دربندیا. (2015). ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون در کنترل علف‌قناری (Phalaris minor Retz.). مطالعات حفاظت گیاهان, 29(3), 295-303. https://doi.org/10.22067/jpp.v29i3.22452