سارانیم., رضوانی مقدمپ., نصیری محلاتیم., & زندا. (2011). بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus). مطالعات حفاظت گیاهان, 25(2). https://doi.org/10.22067/jpp.v25i2.10099