(1)
ممنوعیا.; عطریع. ر. بررسي كارايي برندهای جدید علف‌کش کلتودیم (الكتيو و سوپرپاور) در کنترل علف‌های‌هرز پیاز (Allium Cepa) در جنوب کرمان. jpp 2019, 33, 301-311.