(1)
مجابم.; حسینیم.; اسلامیس. پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum Durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج. jpp 2016, 30, 313-320.