(1)
فیاضم.; فدایی تهرانیع. ا.; محمدخانیع.; تدینم. بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne Javanica در گوجه‌فرنگی. jpp 2016, 30, 547-552.