(1)
قربانیر.; خرم دلس.; اسدیق.; آفریکانر. ا. ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia Oleracea L.). jpp 2015, 29, 400-411.