(1)
حمامیح.; راشد محصلم. ح.; پارسام.; بنایان اولم.; زندا. بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena Ludoviciana Durieu.). jpp 2016, 31, 1-12.