(1)
ایزدی دربندیا.; نسارین.; آذریانف. بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus Retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium Album). jpp 2011, 25.