(1)
سارانیم.; رضوانی مقدمپ.; نصیری محلاتیم.; زندا. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum Aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus Japonicus). jpp 2011, 25.