[1]
ممنوعیا. و عطریع.ر. 2019. بررسي كارايي برندهای جدید علف‌کش کلتودیم (الكتيو و سوپرپاور) در کنترل علف‌های‌هرز پیاز (Allium cepa) در جنوب کرمان. مطالعات حفاظت گیاهان. 33, 3 (آگوست 2019), 301-311. DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v33i3.74242.