[1]
مجابم., حسینیم. و اسلامیس. 2016. پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج. مطالعات حفاظت گیاهان. 30, 2 (فوریه 2016), 313-320. DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v30i2.47238.