[1]
فیاضم., فدایی تهرانیع.ا., محمدخانیع. و تدینم. 2016. بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی. مطالعات حفاظت گیاهان. 30, 4 (دسامبر 2016), 547-552. DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v30i4.36193.