[1]
قربانیر., خرم دلس., اسدیق. و آفریکانر.ا. 2015. ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.). مطالعات حفاظت گیاهان. 29, 3 (جولای 2015), 400-411. DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v29i3.34878.