[1]
حمامیح., راشد محصلم.ح., پارسام., بنایان اولم. و زندا. 2016. بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.). مطالعات حفاظت گیاهان. 31, 1 (می 2016), 1-12. DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v31i1.30527.