[1]
ایزدی دربندیا., نسارین. و آذریانف. 2011. بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album). مطالعات حفاظت گیاهان. 25, 3 (دسامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v25i3.10567.