[1]
سارانیم., رضوانی مقدمپ., نصیری محلاتیم. و زندا. 2011. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus). مطالعات حفاظت گیاهان. 25, 2 (اکتبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v25i2.10099.