نمایه نویسندگان

آ

 • آقامیر، فاطمه ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-136]

ا

 • احمدزاده، فراهم ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-136]
 • ارجمندیان، امیر بررسی کارایی قارچ‌کش پروفایلر در کنترل بیماری سفیدک کرکی انگور با عامل Plasmopara viticola [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • اسدی، قربانعلی بررسی تأثیر تنش‌های محیطی بر رشد و توسعه گیاه نی قمیش (Arundo donax) در شرایط آب و هوایی شهر مشهد [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 177-193]
 • اکبری، زهرا ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-136]
 • الهی نژاد، محسن بررسی تأثیر تنش‌های محیطی بر رشد و توسعه گیاه نی قمیش (Arundo donax) در شرایط آب و هوایی شهر مشهد [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 177-193]
 • امیری جامی، علیرضا تاثیر آلودگی بنه زعفران به قارچ‌های خاکزاد بر زیست‌شناسی، رفتار و توانایی خسارت‌زایی کنه Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 33-43]
 • اویسی، مصطفی الگوی رویش قیاق (Sorghum halepense (L.) Pers.) در مزرعه ذرت تحت تأثیر عملیات مدیریتی [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 215-228]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ ای‌پی‌تی‌سی در کنترل علف‌های‌هرز توتون با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم‌بخش [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]

ب

 • بابایی، سیروان بررسی تنوع و فلور علف‌های هرز و پراکنش گونه ماشک خرزی (Vicia hyrcanica ) در مقایسه با سایر علف‌های هرز مورد بررسی در مزارع گندم و نخود کرمانشاه [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 195-213]
 • باقری، علیرضا بررسی تنوع و فلور علف‌های هرز و پراکنش گونه ماشک خرزی (Vicia hyrcanica ) در مقایسه با سایر علف‌های هرز مورد بررسی در مزارع گندم و نخود کرمانشاه [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 195-213]
 • بیات، حسین معرفی روش مؤثر کاهش آلودگی قارچی در پرورش کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)(Acari:Phytoseiidae) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 11-19]

ت

 • توکل افشاری، رضا بررسی تأثیر تنش‌های محیطی بر رشد و توسعه گیاه نی قمیش (Arundo donax) در شرایط آب و هوایی شهر مشهد [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 177-193]

ح

 • حسینی نیا، اصغر معرفی روش مؤثر کاهش آلودگی قارچی در پرورش کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)(Acari:Phytoseiidae) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 11-19]

خ

 • خاطری، هادی اثر برخی باکتری‌ها و قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای بر بیماری بوته‌میری ریزوکتونیایی و ویژگی‌های رویشی لوبیا [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 137-157]
 • خباز جلفایی، حسین بررسی کارایی قارچ‌کش پروفایلر در کنترل بیماری سفیدک کرکی انگور با عامل Plasmopara viticola [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]

د

 • دیانت، مرجان الگوی رویش قیاق (Sorghum halepense (L.) Pers.) در مزرعه ذرت تحت تأثیر عملیات مدیریتی [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 215-228]

ر

 • راستگو، مهدی ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 165-176]
 • راشد محصل، محمد حسن بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ ای‌پی‌تی‌سی در کنترل علف‌های‌هرز توتون با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم‌بخش [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • ربانی نسب، حجت اله بررسی کارایی قارچ‌کش پروفایلر در کنترل بیماری سفیدک کرکی انگور با عامل Plasmopara viticola [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • رضوی، سیداسماعیل شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 105-117]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ برخی شاخص‌های تغذیه‌ای لمبه‌ی گندمTrogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae) روی دانه‌ی ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-164]
 • رهبری، احمد بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ ای‌پی‌تی‌سی در کنترل علف‌های‌هرز توتون با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم‌بخش [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • رهنما، کامران شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 105-117]

ز

 • زارع، زینب شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 105-117]
 • زند، اسکندر بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ ای‌پی‌تی‌سی در کنترل علف‌های‌هرز توتون با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم‌بخش [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]

ش

 • شریفی، روح الله اثر برخی باکتری‌ها و قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای بر بیماری بوته‌میری ریزوکتونیایی و ویژگی‌های رویشی لوبیا [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 137-157]

ط

 • طاهری، عبدالحسین شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 105-117]

ظ

 • ظهوری، غلامحسین بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ ای‌پی‌تی‌سی در کنترل علف‌های‌هرز توتون با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم‌بخش [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]

ع

 • عاشوری، شبنم تاثیر رژیم غذایی روی چند مولفه فیزیولوژیک و زیستی شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]
 • عسکری کلستانی، علی رضا بررسی کارایی علف‌کش مخلوط آماده کلودینافوپ پروپارژیل+ متری‌بوزین در مقایسه با علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum) در فارس [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 59-75]
 • علی وردی، اکبر تأثیر کاربرد اتال‌فلورالین، ایمازتاپیر و متری‌بوزین بر همزیستی بین سویا و باکتری [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 77-87]

ف

 • فتحی، سید علی اصغر برخی شاخص‌های تغذیه‌ای لمبه‌ی گندمTrogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae) روی دانه‌ی ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-164]
 • فرشباف پورآباد، رضا تاثیر رژیم غذایی روی چند مولفه فیزیولوژیک و زیستی شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]

ق

 • قرخلو، جاوید شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 105-117]
 • قنبری، علی ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 165-176]

ک

 • کاظمینی، سید عبدالرضا اثر منابع کودی نیتروژن بر رشد، عملکرد و توانایی تحمل رقابتی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در تراکم‌های مختلف تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 89-103]
 • کرمی، امین بررسی تنوع و فلور علف‌های هرز و پراکنش گونه ماشک خرزی (Vicia hyrcanica ) در مقایسه با سایر علف‌های هرز مورد بررسی در مزارع گندم و نخود کرمانشاه [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 195-213]
 • کرمی نژاد، محمدرضا بررسی کارایی علف‌کش مخلوط آماده کلودینافوپ پروپارژیل+ متری‌بوزین در مقایسه با علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum) در فارس [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 59-75]

ل

 • لشکری، علی ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 165-176]

م

 • محجل فرشباف، الهام تاثیر رژیم غذایی روی چند مولفه فیزیولوژیک و زیستی شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]
 • محمدی، غلامرضا بررسی تنوع و فلور علف‌های هرز و پراکنش گونه ماشک خرزی (Vicia hyrcanica ) در مقایسه با سایر علف‌های هرز مورد بررسی در مزارع گندم و نخود کرمانشاه [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 195-213]
 • محمودی، حسین ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-136]
 • معرف‌زاده، ناهید اثر برخی باکتری‌ها و قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای بر بیماری بوته‌میری ریزوکتونیایی و ویژگی‌های رویشی لوبیا [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 137-157]
 • ممنوعی، ابراهیم بررسی کارایی علف‌کش مخلوط آماده کلودینافوپ پروپارژیل+ متری‌بوزین در مقایسه با علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum) در فارس [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 59-75]
 • مهرگان نیا، اعظم اثر منابع کودی نیتروژن بر رشد، عملکرد و توانایی تحمل رقابتی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در تراکم‌های مختلف تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 89-103]
 • میرجانی، زینب تأثیر کاربرد اتال‌فلورالین، ایمازتاپیر و متری‌بوزین بر همزیستی بین سویا و باکتری [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 77-87]
 • مین باش معینی، مهدی بررسی کارایی علف‌کش مخلوط آماده کلودینافوپ پروپارژیل+ متری‌بوزین در مقایسه با علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum) در فارس [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 59-75]
 • مین باشی معینی، مهدی ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 165-176]

ن

 • ناصری، بهرام برخی شاخص‌های تغذیه‌ای لمبه‌ی گندمTrogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae) روی دانه‌ی ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-164]
 • نصرتی، ایرج بررسی تنوع و فلور علف‌های هرز و پراکنش گونه ماشک خرزی (Vicia hyrcanica ) در مقایسه با سایر علف‌های هرز مورد بررسی در مزارع گندم و نخود کرمانشاه [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 195-213]
 • نوروزی نیا، سویل برخی شاخص‌های تغذیه‌ای لمبه‌ی گندمTrogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae) روی دانه‌ی ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-164]

و

 • ولی خانزادی، مهدی الگوی رویش قیاق (Sorghum halepense (L.) Pers.) در مزرعه ذرت تحت تأثیر عملیات مدیریتی [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 215-228]