نمایه نویسندگان

آ

 • آتش پنجه، مسلم ارزیابی واکنش ارقام مختلف لوبیا به قارچ‌های Macrophomina phaseolina، Rhizoctonia solani و Fusarium solani در شرایط آزمایشگاهی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 141-151]
 • آقاجانی، محمدعلی مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-32]

ا

 • ابراهیمی، لاله کنترل کنه تارتن دو‌لکه‌ای در مزارع سویا با کلرفناپیر (پیتون ®) اس‌سی 36 % [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 33-43]
 • احمدی، محمد مطالعه شب پره‌های زیرخانواده Xyleninae (Lep.: Noctuidae) در بخش‌هایی از غرب زاگرس در استان‌های خوزستان و ایلام [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 197-212]
 • احمدی، میدیا ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 399-411]
 • اربابی، مسعود ارزیابی تاثیرکنه‌کش‌های فلومایت و دایابون-3 در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای درگلخانه‌های رز [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 45-54]
 • اسدی، قربانعلی اثر تنش‌های شوری و خشکی بر رویش جوانه‌های ریزوم گیاهArundo donax L. در شرایط دمایی مختلف [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 481-498]
 • اسفندیاری، مهدی مطالعه شب پره‌های زیرخانواده Xyleninae (Lep.: Noctuidae) در بخش‌هایی از غرب زاگرس در استان‌های خوزستان و ایلام [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 197-212]
 • اسماعیل تبار، مهدی اثر رقم و روش‌های مدیریتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 453-466]
 • اشتری، صدیقه بررسی کارایی حشرهکش جدیدTetraniliprole (Vayego SC200) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • الهی فرد، الهام بررسی اثر اختلاط علف‌کش کلوپیرالید با علف‌کش‌های اگزادیازون و اگزادیارجیل بر کنترل علف‌های هرز پهن ‌برگ کلزا (Brassica napus L.) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 285-299]
 • الهی نژاد، محسن اثر تنش‌های شوری و خشکی بر رویش جوانه‌های ریزوم گیاهArundo donax L. در شرایط دمایی مختلف [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 481-498]
 • امامی، محمد سعید ارزیابی تاثیرکنه‌کش‌های فلومایت و دایابون-3 در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای درگلخانه‌های رز [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 45-54]
 • امینی، روح اله اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 269-283]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌های پیش رویشی با مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌ساز [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 327-337]

ب

 • بابایی زاد، ولی اله مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-32]
 • باغستانی میبدی، محمد علی تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]
 • باقرانی ترشیز، ناصر ارزیابی کارایی علف‌کش کلپ‌فورت (کلوپیرالید، SG 72%) در مزارع کلزای (Brassica napus) استان فارس [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 353-366]
 • بایمانی، مهدی وقوع ویروس‌های مهم گندم در استان خوزستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]
 • بدخشان، نجمه تاثیر قارچ Trichoderma harizianum T22 بر مقاومت القایی گیاه گوجه‌فرنگی نسبت بهHelicoverpa armigera Hübner [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-325]
 • بستگان، فاطمه اثر دزهای علف‌کش‌های سولفونیل اوره بر کنترل علف‌های هرز و رشد و عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. var. saccharata) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 385-398]
 • بشاشتی، داود بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 109-123]
 • بنایان اول، محمد پویایی بانک بذر و گیاهچه علف‌های هرز در پاسخ به نوع تناوب در اکوسیستم‌های زراعی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 239-258]

پ

 • پلخانی، رویا بررسی کارایی علف‌کش فورام‌سولفورون + یدوسولفورون (مایستر-ادی) بر کنترل علف‌‌هرز، رشد و عملکرد ذرت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 467-479]

ت

 • تاجیک قنبری، محمدعلی مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-32]
 • توحیدی، محمد تقی بررسی کارایی حشرهکش جدیدTetraniliprole (Vayego SC200) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • توکل افشاری، رضا اثر تنش‌های شوری و خشکی بر رویش جوانه‌های ریزوم گیاهArundo donax L. در شرایط دمایی مختلف [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 481-498]

ث

 • ثابت زنگنه، حسین کارآیی فلوروکسی پیر در مقایسه با پهن برگ‌کش‌های رایج علیه علف‌های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 367-384]

ج

 • جمالی، محمد کارآیی فلوروکسی پیر در مقایسه با پهن برگ‌کش‌های رایج علیه علف‌های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 367-384]

ح

 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 109-123]
 • حبیبی، آزاده تاثیر قارچ Trichoderma harizianum T22 بر مقاومت القایی گیاه گوجه‌فرنگی نسبت بهHelicoverpa armigera Hübner [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-325]
 • حسن زاده، محمد تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]
 • حسنی، محسن وقوع ویروس‌های مهم گندم در استان خوزستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]
 • حسینی ایوری، زهرا بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌های پیش رویشی با مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]
 • حسینی نیا، اصغر ارزیابی تاثیرکنه‌کش‌های فلومایت و دایابون-3 در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای درگلخانه‌های رز [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 45-54]
 • حقیقی، عزیز کارآیی فلوروکسی پیر در مقایسه با پهن برگ‌کش‌های رایج علیه علف‌های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 367-384]
 • حیدری، رامین مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-32]

خ

 • خانی، مجتبی ارزیابی تاثیرکنه‌کش‌های فلومایت و دایابون-3 در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای درگلخانه‌های رز [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 45-54]

د

 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 269-283]

ر

 • رئیسی دهکردی، سمیرا تأثیر سیلیکات سدیم در القاء مقاومت سیستمیک در خیار مبتلا به پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 169-182]
 • رادمان، ناصر تأثیر سیلیکات سدیم در القاء مقاومت سیستمیک در خیار مبتلا به پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 169-182]
 • راستگو، مهدی تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]
 • راستگو، مهدی ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌ساز [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 327-337]
 • راستگو، مهدی بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 109-123]
 • راشد محصل، محمد حسن پویایی بانک بذر و گیاهچه علف‌های هرز در پاسخ به نوع تناوب در اکوسیستم‌های زراعی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 239-258]
 • راشد محصل، محمد حسن کارایی روش‌های شیمیایی و فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون‌های آب سخت با علف‌کش گلایفوسیت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 439-451]
 • رشیدی، امین بررسی اثر اختلاط علف‌کش کلوپیرالید با علف‌کش‌های اگزادیازون و اگزادیارجیل بر کنترل علف‌های هرز پهن ‌برگ کلزا (Brassica napus L.) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 285-299]
 • رضائی، محمدرضا جداسازی ژن‌های کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از روش پیمایش ژنوم [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 259-267]
 • رضائی، مریم کنترل کنه تارتن دو‌لکه‌ای در مزارع سویا با کلرفناپیر (پیتون ®) اس‌سی 36 % [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 33-43]
 • رضوانی، محمد بررسی خصوصیات رشدی و مراحل پدیده‌شناسی دو گونه شقایق Papaver dubium L. و Papaver rhoeas L. براساس درجه روز- رشد [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 339-351]
 • رمضانی اول ریابی، جواد شناسایی مولکولی و بررسی جایگاه تبارزایی ویروس پیسک بادام‌زمینی در مزارع سویای شمال ایران [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 301-312]
 • روحانی، حمید بررسی توانایی کنترل کنندگی قارچ Trichoderma harzianum BI به تنهایی و در ترکیب با سه ترکیب شیمیایی تیامین، ریبوفلاوین و هگزانوئیک اسید علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 153-167]
 • روحانی، حمید ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 399-411]

ز

 • زعفریان، فائزه بررسی جنبه‌های زیستی جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای نیلوفر‌پیچ (Ipomoea purpurea L.) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 125-139]
 • زعفریان، فائزه بررسی خصوصیات رشدی و مراحل پدیده‌شناسی دو گونه شقایق Papaver dubium L. و Papaver rhoeas L. براساس درجه روز- رشد [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 339-351]
 • زعفریان، فائزه اثر رقم و روش‌های مدیریتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 453-466]
 • زکی عقل، محمد مقایسه بیماری‌زایی سازه‌های عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند و بهینه‌سازی تکثیر و انتقال با زنجرک ناقل در شرایط گلخانه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 9-19]
 • زند، اسکندر کارایی روش‌های شیمیایی و فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون‌های آب سخت با علف‌کش گلایفوسیت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 439-451]
 • زیبایی، آرش تاثیر کودهای ریز‌مغذی بر فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 213-225]

س

 • سیفی، علیرضا جداسازی ژن‌های کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از روش پیمایش ژنوم [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 259-267]

ش

 • شافعی، ایوب ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌ساز [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 327-337]
 • شاکرمی، جهانشیر تاثیر کودهای ریز‌مغذی بر فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 213-225]
 • شاکری، شهریار تاثیر قارچ Trichoderma harizianum T22 بر مقاومت القایی گیاه گوجه‌فرنگی نسبت بهHelicoverpa armigera Hübner [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-325]
 • شفقی، فاطمه بررسی کارایی حشرهکش جدیدTetraniliprole (Vayego SC200) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • شهیری طبرستانی، مائده ارزیابی اثر ضد‌قارچی عصاره نانو‌کپسوله زیست‌سازگار Trichoderma harzianum [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 183-195]
 • شیروانی، اصغر مطالعه شب پره‌های زیرخانواده Xyleninae (Lep.: Noctuidae) در بخش‌هایی از غرب زاگرس در استان‌های خوزستان و ایلام [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 197-212]

ص

 • صادقی نامقی، حسین موقعیت آرایه‌شناختی یک گونه‌ی بومی از جنس Feltiella Rübsaamen (Dip.: Cecidomyiidae) در ایران [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 227-238]
 • صباغ، سید کاظم تأثیر سیلیکات سدیم در القاء مقاومت سیستمیک در خیار مبتلا به پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 169-182]

ط

 • طاهری، عبدالحسین تأثیر سیلیکات سدیم در القاء مقاومت سیستمیک در خیار مبتلا به پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 169-182]
 • طبیب، محمدحسین وقوع ویروس‌های مهم گندم در استان خوزستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]
 • طبیب، محمدحسین بررسی اثر اختلاط علف‌کش کلوپیرالید با علف‌کش‌های اگزادیازون و اگزادیارجیل بر کنترل علف‌های هرز پهن ‌برگ کلزا (Brassica napus L.) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 285-299]

ع

 • عباس زاده، مریم اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 269-283]
 • عباسی، ایمان بررسی جنبه‌های زیستی جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای نیلوفر‌پیچ (Ipomoea purpurea L.) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 125-139]
 • عباسی، رحمت اثر رقم و روش‌های مدیریتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 453-466]
 • عدالت، محسن بررسی کارایی علف‌کش فورام‌سولفورون + یدوسولفورون (مایستر-ادی) بر کنترل علف‌‌هرز، رشد و عملکرد ذرت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 467-479]
 • عسکری کلستانی، علی رضا ارزیابی کارایی علف‌کش کلپ‌فورت (کلوپیرالید، SG 72%) در مزارع کلزای (Brassica napus) استان فارس [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 353-366]
 • علیزاده، اسماعیل مقایسه کارائی متوکسی‌فنوزاید با چند حشره‌کش در کنترل کرم خوشه‌خوار انگور در شرایط مزرعه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-65]
 • علی زمانی، طیبه تاثیر کودهای ریز‌مغذی بر فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 213-225]
 • علی وردی، اکبر کارایی روش‌های شیمیایی و فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون‌های آب سخت با علف‌کش گلایفوسیت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 439-451]

غ

 • غدیری، حسین اثر دزهای علف‌کش‌های سولفونیل اوره بر کنترل علف‌های هرز و رشد و عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. var. saccharata) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 385-398]

ق

 • قاسمی نژاد، محمد وقوع ویروس‌های مهم گندم در استان خوزستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]
 • قرالی، بابک مقایسه کارائی متوکسی‌فنوزاید با چند حشره‌کش در کنترل کرم خوشه‌خوار انگور در شرایط مزرعه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-65]
 • قنبری، علی کارایی روش‌های شیمیایی و فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون‌های آب سخت با علف‌کش گلایفوسیت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 439-451]
 • قنبری، علی ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌ساز [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 327-337]

ک

 • کاظمینی، سید عبدالرضا اثر دزهای علف‌کش‌های سولفونیل اوره بر کنترل علف‌های هرز و رشد و عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. var. saccharata) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 385-398]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا بررسی کارایی علف‌کش فورام‌سولفورون + یدوسولفورون (مایستر-ادی) بر کنترل علف‌‌هرز، رشد و عملکرد ذرت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 467-479]
 • کافی، محمد بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌های پیش رویشی با مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]
 • کرمی نژاد، محمدرضا کارآیی فلوروکسی پیر در مقایسه با پهن برگ‌کش‌های رایج علیه علف‌های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 367-384]
 • کمالی، هاشم مقایسه کارائی متوکسی‌فنوزاید با چند حشره‌کش در کنترل کرم خوشه‌خوار انگور در شرایط مزرعه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-65]
 • کواری، مجتبی بررسی توانایی کنترل کنندگی قارچ Trichoderma harzianum BI به تنهایی و در ترکیب با سه ترکیب شیمیایی تیامین، ریبوفلاوین و هگزانوئیک اسید علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 153-167]

گ

 • گل محمدزاده، ساجده بررسی خصوصیات رشدی و مراحل پدیده‌شناسی دو گونه شقایق Papaver dubium L. و Papaver rhoeas L. براساس درجه روز- رشد [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 339-351]

ل

 • لطفی پور، مائده وقوع ویروس‌های مهم گندم در استان خوزستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

م

 • مبشری، محمد تقی کنترل کنه تارتن دو‌لکه‌ای در مزارع سویا با کلرفناپیر (پیتون ®) اس‌سی 36 % [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 33-43]
 • محرابی نسب، عبدالرحمن مقایسه بیماری‌زایی سازه‌های عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند و بهینه‌سازی تکثیر و انتقال با زنجرک ناقل در شرایط گلخانه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 9-19]
 • محمدی، صدیقه ارزیابی واکنش ارقام مختلف لوبیا به قارچ‌های Macrophomina phaseolina، Rhizoctonia solani و Fusarium solani در شرایط آزمایشگاهی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 141-151]
 • مددی، حسین رقابت درون‌گونه‌ای و ارتباط آن با برخی فاکتورهای بیولوژیکی زنبور Habrobracon hebetor در کنترل پیله‌خوار نخود [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 423-438]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید بررسی کارایی حشرهکش جدیدTetraniliprole (Vayego SC200) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • مرادی، زهره همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی جدایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 413-422]
 • مردانی طلایی، مژگان تاثیر کودهای ریز‌مغذی بر فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 213-225]
 • مصلی نژاد، هادی مقایسه کارائی متوکسی‌فنوزاید با چند حشره‌کش در کنترل کرم خوشه‌خوار انگور در شرایط مزرعه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-65]
 • مکاریان، حسن بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌های پیش رویشی با مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]
 • ملایی، مائده موقعیت آرایه‌شناختی یک گونه‌ی بومی از جنس Feltiella Rübsaamen (Dip.: Cecidomyiidae) در ایران [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 227-238]
 • ملکی زیارتی، حسن مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-32]
 • ممنوعی، ابراهیم تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]
 • ممنوعی، ابراهیم ارزیابی کارایی علف‌کش کلپ‌فورت (کلوپیرالید، SG 72%) در مزارع کلزای (Brassica napus) استان فارس [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 353-366]
 • منصوری، سیدمظفر تاثیر قارچ Trichoderma harizianum T22 بر مقاومت القایی گیاه گوجه‌فرنگی نسبت بهHelicoverpa armigera Hübner [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-325]
 • مهدوی، طیبه السادات رقابت درون‌گونه‌ای و ارتباط آن با برخی فاکتورهای بیولوژیکی زنبور Habrobracon hebetor در کنترل پیله‌خوار نخود [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 423-438]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت بررسی توانایی کنترل کنندگی قارچ Trichoderma harzianum BI به تنهایی و در ترکیب با سه ترکیب شیمیایی تیامین، ریبوفلاوین و هگزانوئیک اسید علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 153-167]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 399-411]
 • مهرور، محسن مقایسه بیماری‌زایی سازه‌های عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند و بهینه‌سازی تکثیر و انتقال با زنجرک ناقل در شرایط گلخانه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 9-19]
 • مهرور، محسن شناسایی مولکولی و بررسی جایگاه تبارزایی ویروس پیسک بادام‌زمینی در مزارع سویای شمال ایران [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 301-312]
 • مهرور، محسن ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 399-411]
 • مهرور، محسن همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی جدایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 413-422]
 • میرشمسی کاخکی، امین جداسازی ژن‌های کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از روش پیمایش ژنوم [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 259-267]
 • مین باشی معینی، مهدی کارآیی فلوروکسی پیر در مقایسه با پهن برگ‌کش‌های رایج علیه علف‌های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 367-384]

ن

 • ناصری، بهرام تاثیر قارچ Trichoderma harizianum T22 بر مقاومت القایی گیاه گوجه‌فرنگی نسبت بهHelicoverpa armigera Hübner [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-325]
 • نصیری محلاتی، مهدی کارایی روش‌های شیمیایی و فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون‌های آب سخت با علف‌کش گلایفوسیت [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 439-451]
 • نظری، شهرام اثر رقم و روش‌های مدیریتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 453-466]

و

 • ولایی، نیوشا پویایی بانک بذر و گیاهچه علف‌های هرز در پاسخ به نوع تناوب در اکوسیستم‌های زراعی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 239-258]

ه

 • هادیزاده، محمدحسن کارآیی فلوروکسی پیر در مقایسه با پهن برگ‌کش‌های رایج علیه علف‌های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 367-384]

ی

 • یونس آبادی، معصومه بررسی جنبه‌های زیستی جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای نیلوفر‌پیچ (Ipomoea purpurea L.) [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 125-139]