نمایه نویسندگان

آ

 • آذریان، فرزانه بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • آل ابراهیم، محمد تقی بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • آل ابراهیم، محمد تقی بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 25، شماره 4، 1390]

ا

 • ابراهیمی، اسماعیل تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • احمدزاده، مسعود تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • احمدوند، گودرز بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اسحاقی راد، جواد تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اصغری، جعفر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گیلان [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اصغری، علی تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اصغری، علی تأثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اعتباریان، حسن رضا بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanica [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • افشاری، علی تغییرات تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‏برداری دنباله‏ای جمعیت شکارگرهای مهم شته‏خوار در مزارع گندم منطقه‎ی گرگان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • الوانی، سمیه تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • ایزدپناه، کرامت اله بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) [دوره 25، شماره 3، 1390]

ب

 • باعدل، سمیه معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بانج شفیعی، عباس تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • بحرینی، معصومه همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • براری، حسن بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • بهرامی، منصور تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • بیک زاده، ناصر تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]

پ

 • پاتو، مجید تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پاداشت‌دهکایی، فریدون کنترل بیولوژیکی جمعیت زمستان گذران کرم ساقه خوارنواری برنج Chilo suppressalis پس از برداشت برنج بوسیله قارچ Beauveria bassiana در شرایط مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پاکباز، سمیرا ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • پاکباز، سمیرا بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پاک نیت جهرمی، مجید شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پدرام فر، حسن شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پردلی، پروانه همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • پورمراد کلیبر، بهناز تأثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پورمیرزا، علی اصغر اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • پوریوسف، مجید تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • پوژاد ویلار، جولی اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • پیترز، دیک تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • پیمبری، مهتاب بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن [دوره 25، شماره 3، 1390]

ت

 • تنهامعافی، زهرا شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • توحیدی فرید، هانیه تأثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز آبزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 4، 1390]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • جعفرپور، بهروز ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • جعفرپور، بهروز بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • جعفرپور، بهروز تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • جعفرپور، بهروز تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • جعفری احمدآبادی، نجمه اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • جمالی، سالار شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران [دوره 25، شماره 2، 1390]

ح

 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی تأثیر برخی روش‌های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف‌کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حبیب پور، بهزاد اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • حسن زاده خیاط، محمد تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • حسن سرایلو، محمد تأثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea) روی برخی از ویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حسنی مهربان، افشین تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حسینی، سید احمد اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • حسینی، سید احمد بررسی تأثیر برخی روش‌های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف‌کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حسینی، مجتبی اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حق‌نیا، غلامحسین تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس [دوره 25، شماره 2، 1390]

خ

 • خاقانی نیا، صمد شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • خاکزاد، رحمان بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • خوش قول، حمیدرضا دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گیلان [دوره 25، شماره 2، 1390]

د

 • داشادی، مختار تأثیر عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه‌های زراعی محصول [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • دهقان، معصومه ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • دیوسالار، نفیسه شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران [دوره 25، شماره 2، 1390]

ر

 • راستگو، مهدی تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • راسخ عادل، مرتضی اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • راشد محصل، محمد حسن اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • راشد محصل، محمد حسن ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • راشد محصل، محمد حسن پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی تأثیر برخی روش‌های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف‌کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رزمجو، جبرائیل تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رضایی، دانیال تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رفیعی، حمیدرضا گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رهنما، کامران تعیین جمعیت اپی فیتی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae روی علف های هرز باغات زردآلوی مبتلا به شانکر باکتریایی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • روحانی، حمید معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • روحانی، حمید شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • روحانی، حمید تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • روحانی، حمید شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • روحانی، حمید تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • روحانی، حمید شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 4، 1390]

ز

 • زرقانی، ابراهیم شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • زرگر، میثم ارزیابی تأثیر روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز در راستای کاهش مصرف علف‌کش‌ها در چغندرقند [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • زمانی، غلامرضا اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • زند، اسکندر بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • زند، اسکندر تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • زند، اسکندر بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • زند، اسکندر پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • زند، اسکندر ارزیابی تأثیر روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز در راستای کاهش مصرف علف‌کش‌ها در چغندرقند [دوره 25، شماره 4، 1390]

س

 • سارانی، منصور بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سبک خیز خیاط، محمد علی بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سبک خیز خیاط، محمد علی تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سرایلو، محمد حسن بررسی تأثیر عصاره‏های چند گیاه به همراه ماده ی شوینده علیه سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سعادتیان، بیژن بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سلیمانی، فاطمه بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سیدی نسب، سعیده تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی [دوره 25، شماره 1، 1390]

ش

 • شاهوردی، محمد تأثیر عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه‌های زراعی محصول [دوره 25، شماره 2، 1390]

ص

 • صاحبانی، نوازاله بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanica [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • صادقی نامقی، حسین اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • صبا، جلال تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • صدروی، مهدی تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • صفرعلیزاده، محمد حسن اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum [دوره 25، شماره 4، 1390]

ط

 • طاهری، حسین شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران [دوره 25، شماره 2، 1390]

ع

 • عاشوری، شبنم اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عراقی، میرمعصوم تعیین جمعیت اپی فیتی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae روی علف های هرز باغات زردآلوی مبتلا به شانکر باکتریایی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • عرفانی پور قاسمی، وحیده شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عروجعلیان، فاطمه همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عزیزی، مجید سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عسکری فرسنگی، سمانه شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • علیجانپور، احمد تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عمارلو، امیدعلی شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عمواقلی طبری، مهرداد بررسی جنبه‌هایی از زیست‌شناسی کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مزارع برنج مازندران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • عمواقلی طبری، مهرداد تغییرات جمعیت کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مؤسسه تحقیقات برنج مازندران [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عمواقلی طبری، مهرداد تأثیر تراکم‌های مختلف لاروی ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) روی آلودگی بوته‌های برنج در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 3، 1390]

ف

 • فتح اللهی، زینب اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فرشباف پورآباد، رضا شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • فیلی زاده، یوسف تأثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز آبزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 4، 1390]

ق

 • قاسم زاده، سمیه اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • قراجه داغی، یاسر شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • قربانی، رضا بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • قلی پوری، عبدالقیوم بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • قنبری مطلق، ملیحه تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • قهاری، حسن بررسی جنبه‌هایی از زیست‌شناسی کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مزارع برنج مازندران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • قهاری، حسن تغییرات جمعیت کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مؤسسه تحقیقات برنج مازندران [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • قهاری، حسن تأثیر تراکم‌های مختلف لاروی ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) روی آلودگی بوته‌های برنج در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 3، 1390]

ک

 • کازرونی منفرد، ابراهیم بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • کچیلی، فرهان اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • کریمی‌پورفرد، هادی شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کوشکی، محمدحسن تأثیر عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه‌های زراعی محصول [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کوهی حبیبی، مینا بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن [دوره 25، شماره 3، 1390]

گ

 • گلستانی کلات، زهرا سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 25، شماره 3، 1390]

ل

 • لک زائی، ملیحه تأثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea) روی برخی از ویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • لکزیان، امیر بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • لکزیان، امیر تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس [دوره 25، شماره 2، 1390]

م

 • متقی نیا، لیلا تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مجیدی شیل سر، فرزاد کنترل بیولوژیکی جمعیت زمستان گذران کرم ساقه خوارنواری برنج Chilo suppressalis پس از برداشت برنج بوسیله قارچ Beauveria bassiana در شرایط مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • محرمی پور، سعید اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا تأثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • محمودی، قدریه ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • محیسنی، عبدالامیر تأثیر عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه‌های زراعی محصول [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مدرس اول، مهدی اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مدرس اول، مهدی بررسی فونستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مرادی، زهره تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مروج، غلامحسین سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مستوفی، سارا همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مشرقی، منصور همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مصاحبی، غلامحسین بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مکرم حصار، عباس شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • موسوی محولاتی، نرگس بررسی فونستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • میقانی، فریبا ارزیابی تأثیر روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز در راستای کاهش مصرف علف‌کش‌ها در چغندرقند [دوره 25، شماره 4، 1390]

ن

 • ناصری نصب، فاطمه بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanica [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نجفی، حسین ارزیابی تأثیر روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز در راستای کاهش مصرف علف‌کش‌ها در چغندرقند [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نجفی نیا، موسی گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نحوی، مجید کنترل بیولوژیکی جمعیت زمستان گذران کرم ساقه خوارنواری برنج Chilo suppressalis پس از برداشت برنج بوسیله قارچ Beauveria bassiana در شرایط مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نساری، نجمه بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نصیرلی، حوریه تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نصیری محلاتی، مهدی پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نوری قنبلانی، قدیر تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نوری قنبلانی، قدیر تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل [دوره 25، شماره 3، 1390]

و

 • واحدی، علی دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گیلان [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • والد ساروی، زهرا تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • ولایتی، مجید اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • ولی اله پور، رضا بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • ویل کاکسون، استیو بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 25، شماره 4، 1390]

ه

 • هاتفی، سعید سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 25، شماره 3، 1390]

ی

 • یزدانیان، محسن تأثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea) روی برخی از ویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1390]