نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، نادر بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • آل ابراهیم، محمد تقی بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه [دوره 24، شماره 4، 1389]

ا

 • احمدوند، گودرز دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • اخوت، سید محمود مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اسدا...پور، مرضیه قارچ های هیفومیست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • اسلامی، سید وحید بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اسلامی، سید وحید اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین (EC 48%) بر ترکیب گونه ای علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقة بیرجند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • اسماعیلی ساری، عباس ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اسماعیلی ساری، عباس بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • اعتباریان، حسن رضا کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اللهیاری، حسین اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • اللهیاری، حسین تاثیر رقابت بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Hym.: Aphidiidae)(Marshall) Lysiphlebus fabarum پارازیتویید شته سیاه باقلا،(Hem.: Aphididae) Aphis fabae Scopoli [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • الهی نیا، سید علی جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • امینایی، محمد مهدی ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • امینیان، حشمت اله کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • انتشاری، شکوفه تاثیر دو گونه قارچ میکوریزآربوسکولار بر گره زایی ریشه و می عناصردر گیاه سویا تحت شرایط تنش شوریزان جذب برخی [دوره 24، شماره 3، 1389]

ب

 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های یولاف‌وحشی(Avena ludoviciana Durieu) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • باقری، محمد کنه‌های بدون استیگمای (Astigmata)خاک مزارع یونجه، گزارش دو رکورد جدید از کنه‌های خانواده‌ی Histiostomatidae و پراکنش آن‌ها در شمال غرب آذربایجان شرقی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • بناءکاشانی، فاطمه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های یولاف‌وحشی(Avena ludoviciana Durieu) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • بهرامی فر، نادر ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • بهرامی فر، نادر بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • بوتیمار، مجتبی تنوع گونه‌ای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مه‌ولات، استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بی غم، مهدیه بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) [دوره 24، شماره 1، 1389]

پ

 • پنجه که، ناصر بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • پنجه که، ناصر ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • پنجه که، ناصر ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • پورجم، ابراهیم شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان [دوره 24، شماره 1، 1389]

ج

 • جاهدی، آژنگ دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • جعفرپور، بهروز بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • جعفرپور، بهروز بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • جعفرپور، بهروز بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • جعفرپور، بهروز بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • جعفرپور، بهروز شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • جعفرپور، بهروز بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • جعفرپور، بهروز ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • جمالی، علی دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • جمالی، محمدرضا اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • جهانبخش، وحید بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • جهانبخش، وحید تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • جهانبخش، وحید بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • جهانبخش، وحید بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • جوان نیکخواه، محمد ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • جوکار، لادن اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس [دوره 24، شماره 1، 1389]

ح

 • حاجیان شهری، محمد بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حاجیان شهری، محمد ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • حاجی زاده، جلیل کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های گیلان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • حاجی هاشمی، فائزه تاثیر دو گونه قارچ میکوریزآربوسکولار بر گره زایی ریشه و می عناصردر گیاه سویا تحت شرایط تنش شوریزان جذب برخی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • حداد ایرانی نژاد، کریم کنه‌های بدون استیگمای (Astigmata)خاک مزارع یونجه، گزارش دو رکورد جدید از کنه‌های خانواده‌ی Histiostomatidae و پراکنش آن‌ها در شمال غرب آذربایجان شرقی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • حسن زاده، نسرین ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حسن زاده، نسرین بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • حسینی، مجتبی بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حسینی نوه، فاطمه بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حسینی نوه، وحید بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حمیدی، علی اصغر اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن [دوره 24، شماره 2، 1389]

خ

 • خانجانی، محمد شبیه سازی کاهش عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgari. L.) در تداخل با تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از مدل های تجربی رقابت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • خداشناس رودسری، مریم مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • خرازی پاکدل، عزیز اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli [دوره 24، شماره 2، 1389]

د

 • دردایی، علی اصغر مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • دستاران، فاطمه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های یولاف‌وحشی(Avena ludoviciana Durieu) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 24، شماره 3، 1389]

ذ

 • ذبیح نیا مقدم، عطیه بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • ذبیح نیا مقدم، عطیه بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 3، 1389]

ر

 • راسخ، آرش اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • راسخ، آرش تاثیر رقابت بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Hym.: Aphidiidae)(Marshall) Lysiphlebus fabarum پارازیتویید شته سیاه باقلا،(Hem.: Aphididae) Aphis fabae Scopoli [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • راشد محصل، محمد حسن اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • ربیعی مطلق، الهه بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رحیمی، زینب ارزیابی درجه حرارت های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفه ((Portulaca oleracea L. [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رحیمیان، حشمت الله بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • رحیمی مقبلی، محبوبه معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رحیمی مقبلی، محبوبه معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • ردی، دیوید معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • رشتچی زاده، نادره اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رشیدی، لیلا بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • رشیدی، محمدرضا اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رفعتی فرد، مهیار کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های گیلان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رفیعی، حمیدرضا جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه‌های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای آن با استفاده از نشانگر RAPD-PCR [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رفیعی، صمد شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • رهنما، کامران بررسی اثر دما بر رشد و تولید اندام مقاوم چند قارچ مهم بیماری زای گیاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • رهنما، کامران بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • روحانی، حمید تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • روحانی، حمید بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • روحانی، حمید بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسطBi Trichoderma harzianum در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • روحانی، حمید شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • روحانی، حمید شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • روحانی، حمید شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • روحانی، حمید شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه‌های Pythium ultimum جمع‌آوری‌شده از استان‌های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • روحانی، حمید بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • روحانی، عباس پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی(Hordeum glaucum steud.) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 4، 1389]

ز

 • زارع، رسول قارچ های هیفومیست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • زمانی، ذبیح اله ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • زمانی، غلامرضا بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • زمانی، غلامرضا بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز اُزمک (Cardaria draba) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • زمانی، غلامرضا اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین (EC 48%) بر ترکیب گونه ای علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقة بیرجند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • زمانی زاده، حمیدرضا جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • زند، اسکندر بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های یولاف‌وحشی(Avena ludoviciana Durieu) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • زیدعلی، احسان اله بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1389]

س

 • سالاری، محمد بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سالاری، محمد ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • سالاری، محمد ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • سبک خیز خیاط، محمد علی ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • سپهری، علی دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays) [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • سرابی، وحید اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • سرافرازی، علیمراد شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • سهرابی، سیما بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره شنبلیله بر جوانه زنی و رشد برخی گیاهان زراعی و علفهای هرز [دوره 24، شماره 3، 1389]

ش

 • شاکری، طوبی ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • شهیدی بنجار، غلامحسین ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • شیخ الاسلام زاده، سارا مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]

ص

 • صاحبانی، نوازاله کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • صاحبانی، نوازاله بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسطBi Trichoderma harzianum در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • صادقی، بتول ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • صادقی، زهرا بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • صادقی نامقی، حسین تنوع گونه‌ای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مه‌ولات، استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • صادقی نامقی، حسین مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • صدروی، مهدی بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • صفرعلیزاده، محمد حسن شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • صفری اصل، فاطمه تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • صفری اصل، فاطمه بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • صلاتی، منصور بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ [دوره 24، شماره 4، 1389]

ط

 • طالبی جهرمی، خلیل بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • طاهری، پریسا شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP [دوره 24، شماره 3، 1389]

ظ

 • ظفری، دوستمراد قارچ های هیفومیست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان [دوره 24، شماره 4، 1389]

ع

 • عاقل، حسن بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • عراقی، میرمعصوم بررسی اثر دما بر رشد و تولید اندام مقاوم چند قارچ مهم بیماری زای گیاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • عراقی، میرمعصوم بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • عرفانی پور قاسمی، وحیده شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • عزیزی، گلثومه بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره شنبلیله بر جوانه زنی و رشد برخی گیاهان زراعی و علفهای هرز [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • عزیزی، مجید بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • عطار، لیلا بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • عظیمیان، بهاره شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه‌های Pythium ultimum جمع‌آوری‌شده از استان‌های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • علوی فرد، فاطمه سادات کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • علیمرادی، لیلا بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره شنبلیله بر جوانه زنی و رشد برخی گیاهان زراعی و علفهای هرز [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • علی‌نیا، فرامرز عدم استفاده از حشره‌کش‌ها علیه کرم ساقه‌خوار Chilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در خزانه‌های برنج استان مازندران [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • عمارلو، امیدعلی شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • عمواقلی طبری، مهرداد عدم استفاده از حشره‌کش‌ها علیه کرم ساقه‌خوار Chilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در خزانه‌های برنج استان مازندران [دوره 24، شماره 3، 1389]

ف

 • فتاحی، رضا ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • فرازمند، حسین تأثیر ترکیبات تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری پروکسی فن بر شاخص های تغذیه ای شپشه آرد، Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فرازمند، حسین خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فرجی، فرید کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های گیلان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فرشباف پورآباد، رضا اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فرشباف پورآباد، رضا بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum [دوره 24، شماره 4، 1389]

ق

 • قربانی، رضا بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • قربانی، مرتضی بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • قهاری، حسن عدم استفاده از حشره‌کش‌ها علیه کرم ساقه‌خوار Chilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در خزانه‌های برنج استان مازندران [دوره 24، شماره 3، 1389]

ک

 • کافی، محسن مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کافی، محمد ارزیابی درجه حرارت های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفه ((Portulaca oleracea L. [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کریم زاده اصفهانی، جواد خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • کریمی، جواد معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • کوچکی، علیرضا بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کیانی، مهناز ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری [دوره 24، شماره 1، 1389]

گ

 • گرایلی، ناهید بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • گرایلی، ناهید بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 3، 1389]

ل

 • لطف الهی، پریسا کنه‌های بدون استیگمای (Astigmata)خاک مزارع یونجه، گزارش دو رکورد جدید از کنه‌های خانواده‌ی Histiostomatidae و پراکنش آن‌ها در شمال غرب آذربایجان شرقی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • لونی، سعیده تأثیر ترکیبات تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری پروکسی فن بر شاخص های تغذیه ای شپشه آرد، Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae) [دوره 24، شماره 2، 1389]

م

 • مجاب، مهدی بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مجاب، مهدی بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز اُزمک (Cardaria draba) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • مجاب، مهدی اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین (EC 48%) بر ترکیب گونه ای علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقة بیرجند [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مجدآبادی فراهانی، سمیه ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • محرمی پور، سعید خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • محمد علیان، یعقوب جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • محمدی، داود بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • محمودی، سهراب شبیه سازی کاهش عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgari. L.) در تداخل با تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از مدل های تجربی رقابت [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • محمودی، هادی بررسی مقاومت ارقام آلو، هلو و شلیل به بیماری زنگ درختان میوه هسته دار [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مختاری، هاشم ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مدرس اول، مهدی معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • مدرس اول، مهدی معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مرتضی نیا، حمیده بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسطBi Trichoderma harzianum در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مقصودی، رضا جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • مکاریان، حسن پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی(Hordeum glaucum steud.) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • مکرم حصار، عباس شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • منتخبی، محمدکاظم بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه‌های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای آن با استفاده از نشانگر RAPD-PCR [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه‌های Pythium ultimum جمع‌آوری‌شده از استان‌های خراسان شمالی و رضوی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • موسوی، سیدکریم بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • مومنی، جواد بررسی اثر دما بر رشد و تولید اندام مقاوم چند قارچ مهم بیماری زای گیاهی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • میرابوالفتحی، منصوره مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • میقانی، فریبا بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • میکائود، جان پاول اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • میکائود، جان پاول تاثیر رقابت بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Hym.: Aphidiidae)(Marshall) Lysiphlebus fabarum پارازیتویید شته سیاه باقلا،(Hem.: Aphididae) Aphis fabae Scopoli [دوره 24، شماره 3، 1389]

ن

 • ناصری، سید ابوالفضل بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • ناطق گلستان، محمد شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • نجفی نیا، موسی جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه‌های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای آن با استفاده از نشانگر RAPD-PCR [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • نصرالله نژاد، سعید بررسی مقاومت ارقام آلو، هلو و شلیل به بیماری زنگ درختان میوه هسته دار [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • نظامی، احمد اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • نیکدل، مصطفی مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی [دوره 24، شماره 4، 1389]
 • نیکنام، غلامرضا شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان [دوره 24، شماره 1، 1389]

و

 • وطنخواه، امیرمنصور اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • ولیزاده، مصطفی اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • ولیزاده، مصطفی کنه‌های بدون استیگمای (Astigmata)خاک مزارع یونجه، گزارش دو رکورد جدید از کنه‌های خانواده‌ی Histiostomatidae و پراکنش آن‌ها در شمال غرب آذربایجان شرقی [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • ولیزاده، مصطفی بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 3، 1389]

ی

 • یزدانیان، محسن اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • یزدانیان، محسن بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) [دوره 24، شماره 3، 1389]
 • یوسفی، اعظم بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • یوسفی، اعظم ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1389]