نمایه نویسندگان

ا

 • احمدزاده، مسعود بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • احمدی، عبدالرضا پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arientinum L.) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • اخوت، سید محمود تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • استوان، هادی تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • اسماعیل زاده، مرضیه بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • اُف شهرکی، زهره سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • الهی نیا، سید علی معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • اوجی اردبیلی، مهدی بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین [دوره 23، شماره 1، 1388]

ب

پ

 • پاداشت‌دهکایی، فریدون معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • پدرام فر، حسن شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • پورآذر، رضا بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • پوریان فر، حمیدرضا تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 23، شماره 1، 1388]

ث

 • ثابتی، پیمان بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، [دوره 23، شماره 2، 1388]

ج

 • جانی پور، سمیه معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • جعفرپور، بهروز شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • جعفرپور، بهروز شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • جعفرپور، بهروز ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • جعفرپور، بهروز ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • جوان نیکخواه، محمد بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • جوان نیکخواه، محمد تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی [دوره 23، شماره 2، 1388]

چ

 • چوگان، رجب مطالعه شاخص‌های تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد ذرت در شرایط آبیاری محدود و کامل [دوره 23، شماره 2، 1388]

ح

 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • حاجی‌امیری، مرضیه تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • حاجی‌امیری، مرضیه مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • حسینی، سید احمد بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 23، شماره 1، 1388]

خ

 • خداپرست، سید اکبر معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • خشکدامن، مریم شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • خیامی، محمدمهدی بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، [دوره 23، شماره 2، 1388]

د

 • دهقانی، حمید مطالعه شاخص‌های تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد ذرت در شرایط آبیاری محدود و کامل [دوره 23، شماره 2، 1388]

ذ

 • ذکایی، محمود بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • ذوالعلی، جعفر تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 23، شماره 1، 1388]

ر

 • راشد محصل، محمد حسن تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • رزازی، عارفه بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • روحانی، حمید بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1388]

ز

 • زند، اسکندر تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • زند، اسکندر بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • زند، اسکندر ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum) [دوره 23، شماره 2، 1388]

س

 • ساکنین چلاو، حمید تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • ساکنین چلاو، حمید درصد زنده‌مانی و جابجایی پوره‌ی سن اول سفید بالک پنبه، Bemisia tabaci [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • سبک خیز خیاط، محمد علی ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • سلیمانی، محمدجواد بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1388]

ش

 • شریفی تهرانی، عباس بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج [دوره 23، شماره 1، 1388]

ص

 • صادقی نامقی، حسین تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • صادقی نامقی، حسین اولین گزارش وجود کنه اریوفید Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • صفری، سعید مطالعه شاخص‌های تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد ذرت در شرایط آبیاری محدود و کامل [دوره 23، شماره 2، 1388]

ط

 • طاهری، پریسا بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم‌های دفاعی گیاه برنج علیه بیماری‌های رایزوکتونیایی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • طبسی نژاد، فاطمه شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • طبسی نژاد، فاطمه ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • طریقی، سعید بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم‌های دفاعی گیاه برنج علیه بیماری‌های رایزوکتونیایی [دوره 23، شماره 1، 1388]

ع

 • عبادی، علی اکبر شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • عرب زاده، بهروز تأثیر روش کم‌آبیاری بر خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker; Lepidoptera: Crambidae [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • عزیزی، مجید سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • عسگرپور، ریحانه اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • علی‌نیا، فرامرز مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • عمواقلی طبری، مهرداد تأثیر روش کم‌آبیاری بر خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker; Lepidoptera: Crambidae [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • عمواقلی طبری، مهرداد تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • عمواقلی طبری، مهرداد مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار [دوره 23، شماره 2، 1388]

ف

 • فارسی، محمد تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • فربدنیا، علی ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • فرحی، سارا تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران [دوره 23، شماره 2، 1388]

ق

 • قارونی کاردانی، سارا شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • قارونی کاردانی، سارا ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • قربانی، رضا اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • قربانی فعال، پریسا تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • قزلی، فرخ الدین بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • قهاری، حسن تأثیر روش کم‌آبیاری بر خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker; Lepidoptera: Crambidae [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • قهاری، حسن تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • قهاری، حسن مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • قهاری، حسن درصد زنده‌مانی و جابجایی پوره‌ی سن اول سفید بالک پنبه، Bemisia tabaci [دوره 23، شماره 2، 1388]

ک

 • کوچکی، علیرضا اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک [دوره 23، شماره 2، 1388]

ل

 • لکزیان، امیر تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین [دوره 23، شماره 1، 1388]

م

 • محمدآبادی، علی اصغر اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • محمودنیا میمند، محسن تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • مروج، غلامحسین سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • موسوی، سیدکریم پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arientinum L.) [دوره 23، شماره 2، 1388]

ن

 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • نقوی، محمدرضا تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • نقیب زاده، مریم شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی [دوره 23، شماره 1، 1388]
 • نوراللهی، خشنود تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • نورمحمدی، قربان ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum) [دوره 23، شماره 2، 1388]
 • نیک نژاد کاظم پور، مصطفی شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان [دوره 23، شماره 1، 1388]

ی

 • یغمایی، فرنوش سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) [دوره 23، شماره 2، 1388]