نمایه نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد اثردزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana) ، عملکرد و درآمد اقتصادی گندمTriticum aestivum)) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • آرین، مهدی طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • آق خانی، محمد حسین طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها [دوره 22، شماره 2، 1387]

ا

 • احمدزاده، مسعود نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • اخوت، سید محمود مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • اروجی، کبری بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) [دوره 22، شماره 2، 1387]

ب

 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • باغستانی میبدی، محمد علی اثردزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana) ، عملکرد و درآمد اقتصادی گندمTriticum aestivum)) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی کارایی علف‌کش های پس رویشی در کنترل علف‌هرز مرغ (Cynodon dactylon) در چمن مخلوط فضای سبز شهری [دوره 22، شماره 2، 1387]

پ

 • پوربیگ، مریم بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی اثر حشره کشی اسپینوزاد روی حشرات کامل(Herbst) castaneum Tribolium، (L.) Sitophilus oryzae و Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی اثر کشندگی و دورکنندگی سه حشره کش بر روی زنبور) Aphelinus mali (Haldeman)(Hym.:Aphelinidae [دوره 22، شماره 2، 1387]

ت

 • ترابی، محمد مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]

ج

 • جباری، حبیبه نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی کاری اطراف تبریز [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • جعفرپور، بهروز تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • جعفرپور، بهروز ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • جوان نیکخواه، محمد واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه [دوره 22، شماره 2، 1387]

ح

 • حسن زاده خیاط، محمد بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حسین زاده، محمد رضا تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حسینی، مهدی تنوع گونه ای خانواده سیرفیده(Diptera: Syrphidae) در بوم نظام‌های کشاورزی شهرستان نیشابور [دوره 22، شماره 2، 1387]

خ

 • خزاعی، حمید رضا بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • خیامی، محمدمهدی بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 22، شماره 2، 1387]

د

 • دانشجو، محمد امین طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • دستاران، فاطمه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 22، شماره 2، 1387]

ذ

 • ذبیح اللهی، وحید بررسی کارایی علف‌کش های پس رویشی در کنترل علف‌هرز مرغ (Cynodon dactylon) در چمن مخلوط فضای سبز شهری [دوره 22، شماره 2، 1387]

ر

 • راشد محصل، محمد حسن بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • رافضی، رامین ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی کدوئیان ناشی ازPseudoperonospora cubensis [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • ربانی نسب، حجت اله مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • رنجبر، عبدالرضا ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی کدوئیان ناشی ازPseudoperonospora cubensis [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • رهنما، کامران بررسی گروههای سازگاری میسلیومی (MCG) در جدایه‌ها‌ی Sclerotinia sclerotiorum از مزارع کلزا استان گلستان [دوره 22، شماره 2، 1387]

ز

 • زمانی زاده، حمیدرضا واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • زند، اسکندر اثردزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana) ، عملکرد و درآمد اقتصادی گندمTriticum aestivum)) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • زند، اسکندر بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 22، شماره 2، 1387]

س

 • سبک خیز خیاط، محمد علی ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • سمیعی، فاطمه واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه [دوره 22، شماره 2، 1387]

ش

 • شریفی، روح اله نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • شریفی تهرانی، عباس نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • شهریاری، داریوش ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی کدوئیان ناشی ازPseudoperonospora cubensis [دوره 22، شماره 2، 1387]

ص

 • صادقی، غلامرضا بررسی اثر حشره کشی اسپینوزاد روی حشرات کامل(Herbst) castaneum Tribolium، (L.) Sitophilus oryzae و Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • صادقی، غلامرضا بررسی اثر کشندگی و دورکنندگی سه حشره کش بر روی زنبور) Aphelinus mali (Haldeman)(Hym.:Aphelinidae [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • صادقی نامقی، حسین تنوع گونه ای خانواده سیرفیده(Diptera: Syrphidae) در بوم نظام‌های کشاورزی شهرستان نیشابور [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • صیداوی، علیرضا اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori [دوره 22، شماره 2، 1387]

ط

 • طبسی نژاد، فاطمه ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ع

 • عباسپور فرد، محمدحسین طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • عباسی، مهرداد مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • عزیزی، مجید بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • عطری، علی رضا بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 22، شماره 2، 1387]

غ

 • غنی‌پور، مانی اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori [دوره 22، شماره 2، 1387]

ف

 • فلاحتی رستگار، ماهرخ تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فلاح زاده، وحید نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا [دوره 22، شماره 2، 1387]

ق

 • قربانی، رضا بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) [دوره 22، شماره 2، 1387]

ک

 • کریم پور، حسین بررسی ویژگیهای رفتاری زنجرک مولد ترنجبین Poophilus nebulosus Leth روی گیاه خارشتر Alhagi persarum Boiss & Buhse در منطقه تربت جام، استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ل

 • لبافی حسین آبادی، محمدرضا بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • لکزیان، امیر بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران [دوره 22، شماره 2، 1387]

م

 • مظفری، جواد مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مواج پور، معین الدین اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • میرحسینی، ضیاءالدین اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • میرهادی، محمدجواد بررسی کارایی علف‌کش های پس رویشی در کنترل علف‌هرز مرغ (Cynodon dactylon) در چمن مخلوط فضای سبز شهری [دوره 22، شماره 2، 1387]

ن

 • نیکنام، غلامرضا نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی کاری اطراف تبریز [دوره 22، شماره 2، 1387]

و

 • وکیلی زارج، زهرا بررسی گروههای سازگاری میسلیومی (MCG) در جدایه‌ها‌ی Sclerotinia sclerotiorum از مزارع کلزا استان گلستان [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • ولی اله پور، رضا بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران [دوره 22، شماره 2، 1387]

ی

 • یغمایی، فرنوش بررسی ویژگیهای رفتاری زنجرک مولد ترنجبین Poophilus nebulosus Leth روی گیاه خارشتر Alhagi persarum Boiss & Buhse در منطقه تربت جام، استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 2، 1387]