##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی , مدرس اول مدرس اول , ردی ردی ,

چکیده

چکیده:
مطالعات روی سن های خانواده Reduviidae در ایران به ویژه استان خراسان رضوی (2 و3) و سایر کشورهای جهان (4،1 و5 ) بسیار اندک بوده است. در این تحقیق نمونه هایی از چند گونه آن از نواحی مختلف استان جمع آوری شد.
سن Holotrichius mesoleucus (Kiritshenko, 1914) بین گونه های جمع آوری شده برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه در شهرستان مشهد و در مرداد ماه 1387 از روی یولاف وحشی Avena fatua جمع آوری شد و پس از شناسایی مقدماتی به دکتر دیوید ردی ) David Redei) در موزه تاریخ طبیعی مجارستان ارسال شد. حشره ماده این گونه برای اولین بار در جهان در این بررسی معرفی می شود ( با توجه به اظهارات کتبی دکتر David Redei ). این گونه متعلق به زیرخانواده Reduviinaeاست و برخی از ویژگی های مهم آن به شرح زیر می باشد.
بدن حشره کامل به شکل استوانه ای، به رنگ قهوه ای تیره و به طول 6/14 و عرض 9/3 میلی متر است (شکل1-A). سر تقریباً باریک و چشم های مرکب درشت و برجسته هستند. قسمت کناری خرطوم به رنگ تیره و قسمت میانی آن روشن است و حداکثر تا پیش ران های پای جلوی امتداد می یابد. در سطح بدن موهای سفید رنگ یافت می شود. شاخک ها چهار حلقه ای و به رنگ زرد روشن هستند. بال ها بیش از انتهای بدن امتداد می یابند و به رنگ زرد روشن و در قسمت انتهای آن ها لکهء قهوه ای تیره وجود دارد، جنس ماده فاقد بال می باشد (شکل 1-B). پیش ران پاها ضخیم و برآمده، ران پاها به رنگ تیره و ساق ها روشن هستند. لبه های کناری شکم به رنگ زرد و سیاه و سطح زیری آن سیاه است. شکم در جنس ماده فاقد لبه می باشد. با توجه به موارد ذکر شده دو شکلی جنسی آشکار بین حشرات نر و ماده مشاهده می شود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رحیمی مقبلیر. م., مدرس اولم. ا., & ردیر. (2011). معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران. مطالعات حفاظت گیاهان, 24(3). https://doi.org/10.22067/jpp.v24i3.7635
نوع مقاله
علمی - پژوهشی