##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , طاهری طاهری , جعفر پور جعفر پور , روحانی روحانی , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم ,

چکیده

چکیده
جدایه های Rhizoctonia spp. بدست آمده از ریشه و طوقه چغندرقند با علایم بیماری پوسیدگی خشک که از نواحی مختلف تولید چغندرقند در استان خراسان رضوی در سالهای ۱۳۸6 و 1387جمع آوری شده بودند٬ در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص و تمایز این جدایه ها به روش های معمول مورفولوژیکی و همچنین با استفاده از روشهای مولکولی و کاربرد آغازگر های اختصاصی برای هر گونه انجام گرفت. نتایج نشان داد که از 36 جدایه مورد بررسی٬ 31 جدایه متعلق به گونه R. solani و 5 جدایه از گونه R. cerealis بودند. در آنالیز PCR-RFLPمربوط به ناحیه ژنومی rDNA-ITS در گروه تاکسونومیکی R. solani٬ جدایه های مربوط به زیر گروه ICاز گروه آناستوموزی یک (AG1) ٬ شناسایی گردیدند. از 31 جدایه R. solani٬ 17 جدایه متعلق به زیرگروه AG2-2 IIIB٬ 12 جدایه در زیر گروه AG2-2 IV٬ و2 جدایه متعلق به زیر گروه AG1-1C شناسایی شد. آزمایشات بیماریزایی بر روی چغندر قند کولتیوار FD0432 نشان داد که جدایه های AG2-2 IIIB و AG2-2 IVدر مقایسه با AG1-1C و R. cerealis از بیماریزایی بیشتری بر روی ریشه و طوقه گیاهان چغندرقند برخوردار می باشند. در حالیکه جدایه‌های R. cerealis دارای بیشترین بیماریزایی بر روی گیاهچه ها بودند. این اولین گزارش شناسایی و بررسی بیماریزایی زیر گروه‌های مختلف مربوط به گروه‌های آناستوموزی AG1 و AG2-2 از قارچ R. solani، و همچنین گونه دو هسته ای R. cerealis جدا شده از چغندرقند در ایران می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: پوسیدگی ریشه و طوقه، چغندرقند، گروه‌های تاکسونومیکی،rDNA-ITS ،Thanatephorus cucumeris ،Ceratobasidium cereale ، PCR-RFLP

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فلاحتی رستگارف. ر., طاهریط., جعفر پورج. پ., روحانیر., & مهدیخانی مقدمم. م. (2011). شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP. مطالعات حفاظت گیاهان, 24(3). https://doi.org/10.22067/jpp.v24i3.7588
نوع مقاله
علمی - پژوهشی