##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مرتضی نیا مرتضی نیا , روحانی روحانی , صاحبانی صاحبانی ,

چکیده

چکیده
Pythium aphanidermatum یکی از عوامل مهم پوسیدگی ریشه و طوقه خیار بخصوص در آب و هوای گرم و مرطوب می باشد. از جمله راه های مبارزه با این بیماری روش‌های بیولوژیک و القاء مقاومت گیاه بوسیله میکروارگانیسم‌ها و یا بعضی ترکیبات شیمیائی می‌باشد. بدین منظور از گونه Trichoderma harzianum Bi جهت القاء مقاومت در خیار بر علیه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه استفاده شد. ابتدا بهترین زمان استفاده از قارچ مزبور در کنترل بیماری با انجام آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که بیشترین مقاومت القاء شده و در نتیجه کمترین درصد پوسیدگی ریشه و بیشترین وزن تر ریشه درگیاهچه های مایه زنی شده با P.aphanidermatum در روز هفتم بعد از تیمار ریشه بوسیله T. harzianum Bi بوجود می آید. بررسی تغییرات فعالیت آنزیم‌ پراکسیداز، آیزوزایم های آن و پروتئین های محلول در عصاره ریشه که می توانند بوسیله T. harzianum Bi درگیاهچه خیار القاء شوند با استفاده از روش های کالریمتری و الکتروفورز بومی، در گیاهچه های خیار تیمار شده با قارچ T. harzianum Bi، قبل و بعد از مایه زنی با P. aphanidermatum نشان داد که القاء مقاومت توسط جدایه T. harzianum Bi در ارتباط با حداکثرفعالیت آنزیم پراکسیداز می باشد. ازریابی فعالیت پراکسیداز براساس اکسیداسیون گوئیکول در حضور پراکسید هیدروژن و تغییر رنگ محلول به نارنجی متمایل به قرمز و با استفاده از اندازه گیری تغییرات جذب نور در دقیقه بر حسب میلی گرم پروتئین محلول در عصاره ریشه انجام شد. در بررسی مشابهی مشخص شد که قارچهای تریکودرما و پیتیوم هر یک به تنهائی می توانند باعث القاء مقاومت در گیاهچه خیار گردند. ولی مقاومت القاء شده توسط هر دو قارچ به همراه یکدیگر بیشتر، پایدارتر و طولانی مدت تر می باشد.

واژه‌های کلیدی: Pythium aphanidermatum، Trichoderma harzianum Bi، پوسیدگی ریشه و طوقه، مبارزه بیولوژیک، مقاومت القائی، پراکسیداز

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مرتضی نیام. ن., روحانیر., & صاحبانیص. (2011). بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسطBi Trichoderma harzianum در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum. مطالعات حفاظت گیاهان, 24(3). https://doi.org/10.22067/jpp.v24i3.7586
نوع مقاله
علمی - پژوهشی