##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , گرایلی گرایلی ,

چکیده

چکیده
به منظور بررسی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) طی تابستان 1386 تعداد 530 نمونه از مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی جمع آوری شد. نمونه برداری به دو صورت جمع آوری گیاهان دارای علایم کوتولگی، زرد شدن یا روشن شدن رگبرگ، ضخیم و شکننده شدن برگها و همچنین به روش تصادفی جهت تعیین پراکنش انجام شد. برای شناسایی عامل این ویروس از روش های سرولوژیکی DAS-ELISA و مولکولی RT-PCR استفاده شد و نهایتاً در گیاهان بیمار با علایم مذکور، ویروس زردی چغندرقند(BYV) تشخیص داده شد. باند حاصل از واکنش RT-PCR، با اندازه bp332 بر روی ژل آگارز 1 درصد مشاهده شد. وجود این ناحیه تکثیر شده در نمونه های آلوده، نشان از آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق بررسی شده دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، شهرستان های تربت حیدریه با 8/17 درصد و نیشابور با 8/4 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی را دارا بودند. متوسط میزان پراکنشBYV در استان خراسان رضوی در این سال،10 درصد تعیین شد.

واژه های کلیدی: Beet Yellows Virus، DAS- ELISA، RT-PCR

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ذبیح نیا مقدمذ. ن. م., جعفرپورج., فلاحتی رستگارف. ر., & گرایلیگ. (2011). بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی. مطالعات حفاظت گیاهان, 24(3). https://doi.org/10.22067/jpp.v24i3.7585
نوع مقاله
علمی - پژوهشی