##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مجید عباس پور , علی اصغر چیت بند , محمد رجب زاده , حسین توکلی ,

چکیده

به منظور مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در باغ های پسته این آزمایش با 21 تیمار در سه تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1386 در باغ پسته ایستگاه تحقیقات شهرستان فیضآباد، اجرا گردید. تیمارهای آزمایش بصورت دز-پاسخ طراحی شدند و شامل غلظتهای مختلف گلایفوسیت (0، 2، 4، 6، 8، 10، 12 لیتر در هکتار) به تنهایی و همراه با 5/0 و 1 درصد سولفات آمونیوم از حجم محلول سمپاشی بودند. سمپاشی در مرحله پنج تا هفت برگی علف های هرز انجام شد. ارزیابی چشمی از میزان کنترل علفهای هرز 15 و 30 روز پس از سمپاشی انجام گرفت. وزن خشک علف های هرز 35 روز پس از سمپاشی در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون غیر خطی لگاریتم لجستیک با چهار پارامتر در نرم‌افزار R نشان داد که در بین تیمارها، بیشترین و کمترین کارایی کنترل علفهای هرز به ترتیب مربوط به تیمار گلایفوسیت 8 ،10 و 12 لیتر در هکتار و تیمار گلایفوسیت 2، 4 و 6 لیتر در هکتار بود. منحنیهای دز- پاسخ نشان داد که با افزودن غلظت‌های 5/0 و 1 درصد سولفات آمونیوم، کارایی گلایفوسیت به ترتیب 5 درصد و 25 درصد افزایش یافت بطوریکه مقادیر ED50 درتیمار گلایفوسیت همراه با 1 درصد سولفات آمونیوم، کمترین مقدار و بیشترین تاثیر و در تیمار گلایفوسیت بدون سولفات آمونیم بیشترین مقدار و کمترین تاثیر در کنترل علفهای هرز را داشت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عباس پورم., چیت بندع. ا., رجب زادهم., & توکلیح. (2014). بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته. مطالعات حفاظت گیاهان, 28(1), 18-27. https://doi.org/10.22067/jpp.v28i1.36010
نوع مقاله
علمی - پژوهشی