##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رعنا فرزان حمزه ایزدی علی بازماندگان

چکیده

براساس آمار سازمان‌های بین‌المللی، هر سال بخش قابل‌توجهی از تولیدات کشاورزی توسط آفات در انبارها از بین می‌روند. برای مبارزه با آفات انباری به‌طور معمول از سموم تدخینی استفاده می‌شود، اما آگاهی از خطرات باقی‌مانده این سموم روی محصولات انباری و نیز افزایش مقاومت به این سموم، اتخاذ یک روش مبارزه مناسب‌تر را ایجاب می‌کند. استفاده از نانوذرات به‌عنوان آفت‌کش به ‌دلیل مشکلات کمتر زیست محیطی و نیز خطرات کمتر برای جانوران خون‌گرم، می‌توانند جایگزین مناسبی باشند. نانوذرات سیلیکا و اکسیدمس به‌کار رفته در این بررسی با روش سونوشیمی و با استفاده از دستگاه التراسونیک تهیه گردیدند. برای انجام آزمایش، جیره غذایی حشرات، با غلظت‌های مختلف نانوذرات تیمار شد، سپس 30 عدد لارو سه روزه داخل هر تیمار قرار داده شد و مرگ‌ومیر مراحل نابالغ بعد از 7، 21 و 51 روز (ظهور حشرات بالغ) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±27 درجه سلیسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی) ثبت شد. برطبق نتایج حاصل از زیست‌سنجی، در اثر کاربرد نانوسیلیکا و نانواکسید مس در مقایسه با شاهد، با گذشت زمان بر میزان تلفات مراحل نابالغ شب‌پره آرد افزوده شد. میزان دز کشنده پنجاه درصد نانوسیلیکا برای شب‌پره آرد بعد از 7، 21 و 51 روز به‌ترتیب 805، 518 و 403 میلی‌گرم بر لیتر محاسبه شد. در حالی که این میزان برای نانواکسید مس به‌ترتیب 3988، 3820 و 3036 میلی‌گرم بر لیتر محاسبه شد. براساس نتایج به‌دست آمده از این بررسی، نانوذرات سیلیکا در مقایسه با نانواکسید مس از قابلیت بهتری برای کنترل شب پره آرد برخوردار است.

جزئیات مقاله

مراجع
Abbott W.S. 1925. A method of comparing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, 18: 265-267.
2- Anjali C.H., Sudheer Khan S., Margulis G.K., Magdassi S. and Mukherjee A.C.N. 2010. Formulation of water dispersible nanopermethrin for larvicidal applications. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73:1932-1936.
3- Atanu B., Asiam B., Patipati U.R., Suvra M. and Timothy T. 2010. Nano particles, a recent approach to insect pest control. African Journal of Biotechnology, 9:3489-3493.
4- Christos G., Athanassiou N.G., Kavallieratos J.B., Tsakiri S.N. and Basileios J.V. 2006. Effect of temperature and humidity on insecticidal effect of SilicoSec against Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) larvae. Journal of Economic Entomology, 99:1520-1524.
5a-Debnath N., Das, S., Brahmachary R.L., Chandra R., Sudan S. and Goswami A. 2010. Entomotoxicity assay of Silica, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Aluminium Oxide Nanoparticles on Lipaphis pseudobrassicae. International Conference on Advanced Nanomaterial and Nanotechnology, American Institute of Physics Conference Proceedings, USA, 1276:307-310.
5b- Debnath N., Das S., Seth D., Chandra R., Bhattacharya S.C. and Goswami A. 2010. Entomotoxic effect of silica nanoparticles against Sitophilus oryzae (L.). Journal of Pest Science, 84:99-105.
6-Falp L., Vieira V. and Tavares J. 1995. Some reproduction aspects of Ephestia Kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) under mass rearing conditions. Advances en Entomologia Iberica, 367-374.
7- Goswami A., Roy I., Sengupta S. and Debnath N. 2010. Novel applications of solid and liquid formulations of nanoparticles against insect pests and pathogens. Thin Solid Films, 519:1252-1257.
8-Majumder D.D., Ulrichs C., Mewis I., Weishaupt B., Majumder D., Ghosh A., Thakur A.R., Brahmachary R.L., Banerjee R., Rahman A., Debnath N., Seth D., Das S., Roy I., Sagar P., Schulz C., Linh N.Q. andGoswami A. 2007.Current status and future trends of nanoscale technology and its impact on modern computing, biology, medicine and agricultural biotechnology. In: Proceedings of the international conference on computing: theory and applications, ICCTA, India, March 5–7, IEEE Press, pp 563–572.
9- Matsumura F. 1985. Toxicology of Insecticides. Pelenum Press, New York.
10- Michalaki M.P., Athanassiou C.G., Steenberg T. and Buchelos C.T. 2007. Effect of Paecilomyces fumosoroseus (Wise) Brown and Smith (Ascomycota: Hypocreales) alone or in combination with diatomaceous earth against Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) and Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Biological Control 40:280-286.
11- Moazeni n., Izadi H., Khajehali J. and Mahdian K. 2014. The insecticidal efficacy of the Diatomaceous earth formulation Dryacide® against two Lepidopteran stored product pests. Plant Protection 37:13-23 (in Persian).
12- Mohandass S., Arthur F.H., Zhu K.Y. and Throne J.E. 2007. Biology and management of Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) in stored products. Journal of Stored Products Research, 43:302-311.
13- Park J.Y., Baek M.J., Choi E.S., Woo S., Kim J.H., Kim T.J., Jung J.C., Chae K.S, Chang Y., and Lee G.H. 2009. Paramagnetic ultra small gadolinium oxide nanoparticles as advanced T1 MRI contrast agent: account for large longitudinal relaxivity, optimal particle diameter and in vivo T1 MR images. ACS Nano, 3:3663– 3669.
14- Perez de Luque A. and Rubiales D. 2009. Nanotechnology for parasitic plant control. Pest Management Science, 65:540–545.
15- Phillips T.W. and Throne J.E. 2010. Biorational approaches to managing stored product insects. Annual Review of Entomology, 55:375-397.
16-Rahman A., Seth D., Mukhopadhyaya S.K., Brahmachary R.L., Ulrichs C. and Goswami A. 2009. Surface functionalized amorphous nanosilica and microsilica with nanopores as promising tools in biomedicine. Naturwissenschaften, 96:31–38.
17- Rao K.S., El-Hami, K., Kodaki T., Kazumi M., Makino K. 2005. A novel method for synthesis of silica nanoparticles. Journal of Colloid and Interface Science, 289:125–131.
18-Stadler T., Butelerb M. and Weaver D.K. 2010.Novel use of nanostruc- tured alumina as an insecticide. Pest Management Science, 66:577–579.
19- Shayesteh N. and Ziaee M. 2007. Insecticidal efficacy of diatomaceous earth against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Caspian Journal of Environmental Sciences, 5:119-123.
ارجاع به مقاله
فرزانر., ایزدیح., & بازماندگانع. (2015). اثر کشندگی نانوسیلیکا (SiO2) و نانواکسیدمس CuO)) روی شب‌پره آرد، Ephestia kuehniella Zeller. مطالعات حفاظت گیاهان, 29(4), 551-557. https://doi.org/10.22067/jpp.v29i4.29340
نوع مقاله
علمی - پژوهشی