##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسین کربلائی خیاوی حاجی شیخلینسکی اسدالله بابای اهری

چکیده

بیماری سفیدک سطحی موErysiphe necator Schw. از لحاظ اقتصادی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های انگور در دنیا و ایران به شمار می‌رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستآن‌ها وارد می‌سازد. به منظور بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو بر روی عملکرد، مقدار قند و اسید موجود در شیره ارقام مختلف انگور، آزمایشی در سال‌های 1388و 1389 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک پوسته، خلیلی، تبرزه، کوپک بوغان، آلدرق، تبریزکشمشی، آق شلیق، یاقوتی و صاحبی در استان اردبیل در شرایط آلودگی طبیعی اجرا شد. مقدار قند در حبه‌های انگور به وسیله رفرکتومتر دستی و غلظت اسید موجود در حبه‌ها به روش تیتراسیون با استفاده از سدیم هیدروکسید 1/0 مولار اندازه‌گیری شد. آنالیزهای آماری روی داده‌های حاصل از نمونه خوشه‌های سالم و آلوده انگور که شدت بیماری در آن‌ها بین 5- 0 درجه بندی شده بود صورت گرفت. نتایج نشان داد که در ارقام خیلی حساس و حساس به بیماری عملکرد انگور به طور بسیار معنی‌داری کاهش داشته و در شیره حبه‌های آلوده انگور غلظت قند و مقدار اسید نسبت به حبه‌های سالم خیلی بیش‌تر بود.

جزئیات مقاله

مراجع
بابای اهری الف.، و هوشنگی ا. 1373. بیماری‌های درختان میوه و انگور. انتشارات دانشگاه ارومیه. ارومیه. 361 صفحه.
2- بهداد الف.، 1366. آفات و بیماری‌های درختان و درختچه‌های جنگلی و گیاهان زینتی ایران. انتشارات نشاط. اصفهان. 807 صفحه.
3- بنی هاشمی ض.، و پروین ش. 1374. مشاهده فرم جنسی Uncinula necator عامل بیماری سفیدک پودری مو در استان فارس. مجله بیماری‌های گیاهی، جلد 31 شماره 4-1. صفحه 102.
4- بی نام. 1390. آمار نامه کشاورزی ایران. دفتر آمار و فناوری اطلاعات. معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. تهران. 275 صفحه.
5- کربلائی خیاوی، ح. 1383. بررسی اثر چند قارچ در کنترل بیماری سفیدک سطحی مو. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه تبریز. جلد دوم. صفحه 369.
6- ولی زاده م.، و مقدم م. 1375. طرح‌های آزمایشی در کشاورزی. انتشارات پریور. تبریز. 395 صفحه.
7- Amati A., Piva A., Castellari M., and Arfelli G. 1996. Preliminary studies on the effect of Oidium tuckeri on the phenolic coposition of grapes and wines.Vitis, 34: 149-150.
8- Calonnec A., Cartolaro P., Poupot C., Dubourdieu D., and Darriet P. 2004. Effects of Uncinula necator on the yield and quality of grapes (Vitis vinifera) and wine. Plant Pathology, 53: 434-445.
9- Carisse O., Bacon R., Lasnier J., and Mcfadden-Smith W. 2006. Identification guide to the major diseases of grape. Canada Publication, Cat. No. A Agriculture and Agri-Food.
10- Dean A., and Gray G. 2008. Powdery mildew diseases, Oregon State University Extension. Plant Disease Control, 101: 121-126.
11- Gadoury D.M., Seem R.C., Pearson R.C., and Wilcox W.F. 2001. Effects of powdery mildew on vine growth, yield and quality of Concord grapes. Plant Disease, 85: 137-140.
12- Gadoury D.M., Cadle-Davidson L., Wilcox WF., Dry I.B., Seem R.C., and Milgroom M.G. 2011. Grapevine powdery mildew (Erysiphe necator): a fascinating system for the study of the biology, ecology and epidemiology of an obligate biotroph. Molecular Plant Pathology, 99: 1143-1149.
13- Gaunt R.E. 1995. The relationship between plant disease severity and yield. Annual Review of Phytopathology, 33: 119-144.
14- Glories Y. 1998. Chimie du vin-stabilisation et traitements. P. 200-202. In P. Ribereau-Gayan et al. (ed.). Tome 2. Paris, France.
15- Gary G., and Grove G. 2001. Epidemiology and management of grape powdery mildew. Washington State University. Tree fruit research and Extension center. Wenatche, USA. P. 254-269.
16- Jarvis W., Gubler W., and Grove G. 2002. Epidemiology of powdery mildew in agricultural pathosystems. p. 169-199. In R. Belanger et al. (ed.). The powdery mildew: A Comprehensive Treatise. APS Press, St. Paul, MN, USA.
17- Karbalaei Khiavi H., Shikhlinskiy H., Babaei Ahari A., Heydari A., and Akrami M. 2012. Study on the biology and epidemiology of Uncinula necator – the causal agent of grape powdery mildew disease. Journal of Environmental Science and Engineering A, 1(4): 574-579.
18- Karbalaei Khiavi H., Shikhlinskiy H., Babaei Ahari A., and Akrami M. 2012. Evaluation of different grape varieties for resistance to powdery mildew caused by Uncinula necator. African Journal of Agricultural Research, 7(29): 4182-4186.
19- Madden L., and Nutter F. 1995. Modeling crop losses at the field scale. Canadian Journal of Plant Pathology, 17: 124-137.
20- Ollat N., Diakou-Verdin P., Carde J.P., Barrieu F., Gaudillera J.P., and Moing A. 2002. Grape berry development. A review Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 36: 109-31.
21- Ough C.S., and Berg H.W. 1979. Powdery mildew sensory effect on wine. American Journal of Enology and Viticulture, 30: 321-325.
22- Pearson R.C., and Goheen A.C. 1990. Compendium of Grape Diseases. APS Press, American Phytopathological Society.
23- Pool R.M., Pearson R.C., Welser M.J., Jokson A.N., and Seem R.C. 1984. Influence of powdery mildew on yield and growth of rosette grapevine. Plant Disease, 68: 593-595.
24- Stummer B., and Scott E. 2000. Application of DNA-based tools in powdery mildew research: Implication and future direction. Australia Grapegrower and Winemarker, 428: 137-138.
25- Voytovich K.A. 1987. Resistant new edible grapes cultivars to plant pests and diseases. Kartya Moldovenyaske, Chisinau, Moldova.
26- Wang Y. 1993. Genetic studies on resistance to powdery mildew Uncinula necator of wild Chinese Vitis species. Ph.D. Thesis. Northwestern Agriculture University, Yangling, China.
27- Wayne F., and Wilcox W. 2003. Grapevine powdery mildew Uncinula necator. Geneva, Cornell University, Davis.
28- Wright D.P., Baldwin B.C., Shephard M.C., and Scholes J.D. 1995. Source-sink relationships in wheat leaves infected with powdery mildew. Alternation in carbohydrate metabolism. Physiological and Molecular Plant Pathology, 47: 237-253.
ارجاع به مقاله
کربلائی خیاویح., شیخلینسکیح., & بابای اهریا. (2014). بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو Erysiphe necator روی عملکرد و کیفیت انگور. مطالعات حفاظت گیاهان, 28(3), 400-407. https://doi.org/10.22067/jpp.v28i3.25806
نوع مقاله
علمی - پژوهشی