##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خدیجه عباسی , سعید عباسی , خلیل بردی فتوحی فر , روح اله شریفی ,

چکیده

بیماری سرخشکیدگی و شانکر سیتوسپورایی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های درختان گردو در ایران است که توسط چندین گونه از جنس سیتوسپورا ایجاد می شود. در این مطالعه به منظور تعیین درجه پرآزاری جدایه های گونه غالب عامل بیماری، 58 جدایه از گونه Cytospora chrysosperma منتخب از 12 استان کشور شامل؛ همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، زنجان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد و فارس روی نهال‌های سه ساله‌ی درخت گردو مایه‌زنی شدند و مساحت زخم ایجاد شده 30 روز پس از مایه‌زنی اندازه‌گیری گردید. همچنین به منظور تعیین صحت ارزیابی مقاومت و یا بیماریزایی از طریق مایه‌زنی روی شاخه‌ی بریده، آزمون بیماریزایی در شرایط آزمایشگاهی نیز به انجام رسید. به استناد نتایج حاصل، تنوع قابل ملاحظه‌ای از لحاظ پرآزاری در بین جدایه‌ها ملاحظه گردید و درصد قابل توجهی از جدایه ها فاقد قدرت بیماریزایی بودند. در واقع، در آزمون بیماریزایی روی نهال 34 درصد از جدایه ها و در آزمون بیماریزایی روی شاخه بریده 24درصد از جدایه ها اختلاف معنی داری با شاهد نشان ندادند. همچنین همبستگی ضعیف ولی معنی داری (23درصد) بین این دو روش ارزیابی وجود داشت. به نظر می‌رسد که ارزیابی درجه بیماریزایی و یا مقاومت با استفاده از روش مایه‌زنی روی شاخه‌ی بریده به اندازه کافی قابل اعتماد نیست.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عباسیخ., عباسیس., بردی فتوحی فرخ., & شریفیر. ا. (2013). ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو. مطالعات حفاظت گیاهان, 27(2), 238-245. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i2.24576
نوع مقاله
علمی - پژوهشی