##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

اسماعیل ابراهیمی , سید وحید اسلامی ,

چکیده

آزمایشاتی در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 88 برای بررسی روش شکستن خواب و تأثیر نور، دما، تنش شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذور اسپرک زرد اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای مطالعه شده جهت شکست خواب، تیمار اسیدسولفوریک 96% به مدت 30 ثانیه منجر به بیشترین جوانه زنی (3/73 درصد) بذور اسپرک در شرایط تاریکی گردید و کمترین درصد جوانه زنی (8 درصد) در تیمار شاهد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد. تاریکی مداوم در دماهای آزمایش شده (10/20، 15/25 و20/30 درجه سانتی گراد ) منجر به جوانه زنی بالاتر نسبت به شرایط نور/تاریکی گردید، به طوری که بیشترین جوانه زنی (76 درصد) در دمای 15/25 درجه سانتی گراد تحت شرایط تاریکی مداوم و کمترین جوانه زنی (10 درصد) در دمای 10/20 درجه سانتی گراد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد که مؤید این نکته است که بذور این علف هرز دارای خاصیت فتوبلاستیک منفی می باشند. بذور این علف هرز توانستند دز سطوح متوسطی از تنش شوری (160 میلی مولار) و خشکی (6/0- مگاپاسکال) جوانه بزنند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ابراهیمیا., & اسلامیس. و. (2013). شکستن خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر روی جوانه زنی بذور اِسپرک زرد Reseda lutea L.)). مطالعات حفاظت گیاهان, 27(2), 177-184. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i2.24535
نوع مقاله
علمی - پژوهشی