##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مرضیه معتمدی , مینا کوهی حبیبی , غلامحسین مصاحبی ,

چکیده

ویروس رگه‌ای توتون (Tobacco streak virus -TSV) یکی از ویروس‌های آلوده کننده آفتابگردان می‌باشد. طی دو سال زراعی 86_87، از مزارع آفتابگردان استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، قم، مرکزی و همدان تعداد 520 نمونه جمع آوری شد. گیاهان آلوده نمونه برداری شده دارای علائم مختلف شامل: پیچیدگی و بد شکلی برگها، وجود لکه‌های کلروزه و نکروزه در برگ و توقف رشد در بوته بود علاوه بر آن تعدادی از نمونه‌ها بدون علائم بودند. برای شناسایی ویروس از آزمون DAS-ELISA استفاده شد. به منظور تعیین دامنه میزبانی ویروس جدایه اصفهان ویروس بر روی 13 گونه گیاهی از 5 خانواده (Chenopodiaceae, Solanaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Papilionaceae) در مرحله حساس گیاه مایه زنی شد. علائم روی سلمه تره (Chenopodium amaranticolor, C. quinoa) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) به صورت لکه‌های کروتیک موضعی، روی داتوره (Datura stramonium)، آفتابگردان (Helianthus annuus)، گل تکمه‌ای (Gompherna globosa) و باقلا (Vicia faba) به صورت پیچیدگی و بدشکلی در برگها و در نهایت کوتولگی عمومی در بوته و در گیاه توتون (Nicotiana benthemiana) بدون علائم ظاهری بود. این ایزوله روی باقلا تکثیر و خالص سازی شد. در آزمون SDS-PAGE وزن پروتئین پوششی ویروس 9/30 کیلو دالتون تعیین گردید. با استفاده از آنتی سرم اختصاصی ویروس در آزمون وسترن بلات این باند به عنوان پروتئین پوششی ویروس تایید شد. با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی که توسط Bath و همکاران طراحی شده بود، در آزمون RT-PCR و IC-RT-PCR قطعه‌ای به طول 717 جفت باز تکثیر شد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
معتمدیم., کوهی حبیبیم., & مصاحبیغ. (2013). بررسی پاره‌ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه‌ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان. مطالعات حفاظت گیاهان, 27(2), 168-159. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i2.24477
نوع مقاله
علمی - پژوهشی