برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • ترتیب تمامی نویسندگان در سامانه در قسمت افزودن پدید اورنده بر اساس تعهد نامه به درستی ثبت شود ، در غیر اینصورت مقاله بررسی نمی گردد.
  • مقاله بدون اسامی نویسندگان Word و PDF بارگذاری شود. و در اخر مقاله هم چکیده مبسوط هم ذکر شود (طبق فرمت نشریه) .
  • تعهدنامه تکمیل و همراه با امضای نویسندگان اسکن و به صورت فایل مکمل بارگذاری شود و در صورت عدم ارسال تعهدنامه و ثبت تمامی نویسندگان در سامانه مقاله بررسی نمی گردد.

فایل نحوه نگارش و تعهد نامه از قسمت زیر قابل دانلود می باشد.

نحوه نگارش مقاله

تعهد نامه

فرم تعارض منافع

 

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.