• نام : jpp1@um.ac.ir
  • آدرس پستی : نشانی: مشهد- کد پستی 91775 صندوق پستی 1163 دانشکده کشاورزی - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه حفاظت گیاهان
  • بخش یا واحد: حفاظت گیاهان
  • تلفن ----051-38804621
  • فاکس 38787430 (051)