مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
جلد 36- 4 1401

ابراهیم ممنوعی؛ ناصر باقرانی ترشیز؛ علی رضا عسکری کلستانی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.  

مجید حیدری؛ مهدی راستگو؛ علی قنبری


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.  

فرزاد سلطانی؛ سعید سعیدی پور


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

سحر قربانپور یدکی؛ ساره بقائی راوری؛ محمد مقدم؛ پژمان خدایگان


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

محدثه صادقی نیچکوهی؛ زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ ولی اله بابایی زاد


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.    

شهرام طاهری؛ اکبر علی وردی؛ گودرز احمدوند


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.  

محبوبه خواجه حسینی صالح آباد؛ عباس خانی؛ حمزه ایزدی؛ نجمه صاحب زاده؛ محمد امین سمیع


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.  

داود محمدی؛ اکرم حاتمی؛ ناصر عیوضیان کاری؛ رضا فرشباف پورآباد


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.    

ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ علیرضا برجسته؛ عبدالعزیز حقیقی؛ مهدی مین باش معینی؛ علیرضا عسکری کلستانی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2024 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

حسین خباز جلفایی؛ حسین عظیمی؛ حجت اله ربانی نسب؛ کاوس کشاورز


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2024 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

زهره علیپور؛ سالار جمالی؛ صدیقه موسی نژاد؛ حسن پدرام فر


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

نسرین شیبانی فهندری؛ حسین صادقی نامقی؛ غلامحسین مروج


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2024 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the soure.

حمید صادقی گرمارودی؛ حمید جباری؛ محمدرضا نظری؛ محمدباقر ولی پور


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source

عبدالله جلیلی؛ اﺑﺮاهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ مهدی راستگو؛ اسماعیل ابراهیمی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

حسین حمامی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ اسکندر زند


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1403
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ مهدی مین باش معینی